Zielone światło dla MSP

Celem projektu „Zielone światło dla MSP” jest zwiększenie efektywności działalności proekologicznej mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski  poprzez zwiększenie wiedzy i rozwój eko-kompetencji ich pracowników.

Okres realizacji projektu:   01.12.2013 – 30.06.2015

Rekrutacja uczestników do projektu została zakończona.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE

Projekt skierowany jest do kadry menedżerskiej oraz pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw delegowanych i/lub przygotowywanych do wdrażania działań proekologicznych.

Projekt zakłada, że minimum 30% uczestników będą stanowiły kobiety oraz dodatkowo 20% miejsc zarezerwowanych jest dla osób, które ukończyły 50 rok życia.

ZAKRES TEMATYCZNY

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

1.      Analiza potrzeb przedsiębiorców (APP) i opracowanie programu wdrożeń działań proekologicznych (obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorstw biorących udział w projekcie).
Analiza zostanie wykonana w zakresie rozwiązań proekologicznych dla doprecyzowania zakresu i formy koniecznego wsparcia w obszarze potencjalnych działań zorientowanych na wsparcie konkurencyjności firm. Proces diagnostyczny dotyczy 2 obszarów (ich porównanie pozwoli na zaplanowanie i realizację działań niwelujących niedobór świadomości i wiedzy MSP w ww. sferach):

 • Eko–Analiza Przedsiębiorców dla każdego zrekrutowanego MSP w zakresie diagnozy stanu i potrzeb wprowadzania rozwiązań proekologicznych.
 • Analiza luk w zakresie Eko-Kompetencji (EK)niezbędnych kadrom  MSP odpowiedzialnym za wdrożenia proekologicznych w firmach.

Analiza będzie przeprowadzana w ramach wizyt w MSP zakwalifikowanych do projektu, tj. w ich siedzibie i/lub w miejscu prowadzenia działalności lub zdalnie.

Wsparcie zaplanowano w odniesieniu do wielkości firm i skali potencjalnych potrzeb w wymiarze: 6h/mikro, 14h/małe, 28h/średnie przedsiębiorstwo.

2.      Szkolenia

Każdy uczestnik projektu wybiera jedną z dostępnych ścieżek:

Ścieżka 1: Rozwiązania ekologiczne w firmach – analiza baz danych narzędziem audytu energetycznego i kontroli efektywności podejmowanych działań proekologicznych

Ścieżka 2: Zarządzanie rozwiązaniami proekologicznym – wsparcie technologiczne i koncepcyjne procesu

Ścieżka 3: Ekoinnowacje – branża IT. Optymalizacja infrastruktury IT w oparciu o mechanizmy wirtualizacji:

3.      Doradztwo poszkoleniowe (dla 50% firm biorących udział w analizie i szkoleniach)Dla zwiększenia efektu szkolenia zaplanowano wsparcie poszkoleniowe, podczas którego przedsiębiorcy będą mogli przy pomocy doradcy poznać swój potencjał oraz bariery i braki, które należy wyeliminować, by mógł nastąpić intensywny rozwój działań proekologiczny.

Wsparcie będzie realizowane w wymiarze: 4h/mikro, 8h/małe, 16h/średnie.

 

OPŁATY/WKŁAD WŁASNY

100% kosztów szkoleń finansowanych jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w formie pomocy de minimis. Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat.*

W RAMACH PROJEKTU UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 • prowadzenie szkolenia przez wysoko wykwalifikowanego trenera,
 • odpowiednio wyposażone stanowisko szkoleniowe,
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenia o ukończeniu szkoleń (przy obecności na min. 80% zajęć)
 • catering (lunch i serwis kawowy)
 • testy wiedzy przed i po szkoleniu
 • refundację kosztów dojazdu na szkolenie (dla ok. 40% uczestników – warunki określa Regulamin)
 • zakwaterowanie dla uczestników szkoleń (dla ok. 30% uczestników  – warunki określa Regulamin)

LOKALIZACJA

Szkolenia realizowane są w ośrodkach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Warunkiem udziału w projekcie jest:

 • spełnienie kryteriów uczestnictwa w projekcie, zobacz kto może uczestniczyć w projekcie,
 • zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie,
 • zawarcie umowy na analizę oraz umowy szkoleniowo-doradczej z firmą Topas sp. z o.o.,
 • wypełnienie deklaracji uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

* istnieje możliwość otrzymania wsparcia w formie pomocy publicznej. W przypadku wyboru wsparcia w postaci pomocy publicznej Przedsiębiorca wnosi wkład własny:

 • 20 % wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną przypadających na mikro przedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę,
 • 30 % wydatków kwalifikowalnych objętych pomocą publiczną przypadających na średniego przedsiębiorcę

logo_spojnosci_top


Zapisy:

Osoby wyrażające chęć uczestnictwa w projekcie prosimy o przesłanie zapytania na adres e-mail:  szkolenia.efs@skills-edu.pl ,
Infolinia 801 044 069


DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Regulamin (pdf)
 2. Umowa z załącznikami (zip)
 3. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu (pdf)
 4. Harmonogram (pdf)